Bước 1: Chọn sản phẩm

Bước 2: Chọn số lượng

Bước 3: Click nút mua ngay

Bước 4: Chọn sản phẩm tiếp theo

Bước 5: Kiểm tra đơn hàng

Bước 6: Xem giỏ hàng và tăng giảm số lượng, ghi chú

Bước 6: Thanh toán