1. Cộng tác viên không cần nhập hàng

2. Cộng tác viên có nhập hàng

Liên hệ: 0985212512